Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

silah_patlayici

Giriş
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
HARÇ BEDELLERİ 
        2018 YILI SİLAH RUHSAT HARÇ MİKTARLARI
​YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI
5 YIL İÇİN =  4.595,50 TL
SİLAH TAŞIMA RUHSATI
5 YIL İÇİN =  4.595,50 TL
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI
5 YIL İÇİN  =  1.470,90 TL
       YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI
        5 YIL İÇİN =    35,70 TL
          
          
İSTENECEK BELGELER VE BAZI HUSUSLAR
Bulundurma Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler
a)   Dilekçe,
b)   Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c)   Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
d)  Silah Taşıma ve Bulundurma vesikası işlemleri sırasında 6136 sayılı Kanunun 7.maddesinin 1.fıkrası
     1, 2, 3, 4 numaralı alt bentlerinde sayılanlar ile 91/1779 sayılı yönetmeliğin 7. maddesinin
    1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında 1.000 TL'nı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ayrıca;
e)  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
f)   Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
g)   İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden (Bulundurma Ruhsatı için Gerekli Belgelere İlaveten) İstenecek Belgeler
Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (Madde 7)
a)  Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
b)  Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir),
c)   Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.
Kamu görevlileri (Madde 8)
·  Görev belgesi; Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
·   Yönetmelik’in 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu istenmez. Ancak sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık raporu istenecektir.
İş-Meslek mensupları (Madde 9)
(b) Fahri Temsilciler
·    Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.
(c) Basın Mensupları
·    Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
·    Sarı basın kartı fotokopisi.
(d) Kuyumcu ve Sarraflar
·   İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·   Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·   Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·   Oda kayıt belgesi.
(e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri
·   İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·    Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·    Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·   Oda kayıt belgesi,
·   Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
 Güvenlik belgesi olan kişilerden;
·    İş sahibinin yazılı müracaatı,
·    İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
·    Güvenlik belgesi fotokopisi,
·   Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
(f) Banka Müdürleri
·    Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).
(g) Pilotlar
·    Kurum yazısı,
·    Pilotluk lisans fotokopisi.
(h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)
·    İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·    Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
·    Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·    Oda kayıt belgesi.    
(ı) Arazi Sahipleri
·     Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·     Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
·     Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
(i) Sürü Sahipleri
·    Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·    Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
·    Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
(j) Müteahhitler
·   Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·   Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·   Oda kayıt belgesi,
·   İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
(k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri
·   İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·   Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·    Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·    Oda kayıt belgesi,
·    Bayilik sözleşme fotokopisi.
(l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar
·    İş sahibinin yazılı müracaatı,
·    İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,
·    Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
(m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar
·    Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·    Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·    Oda kayıt belgesi,
·    Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),
Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
·    İş sahibinin yazılı müracaatı,
·    İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
·    Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
(n) Poligon Sahipleri
·    İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·    Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·    Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·    Oda kayıt belgesi,
·    İşletme ruhsatı fotokopisi,
Poligonda görevli bekçilerden;
·    İşverenin yazılı müracaatı,
·    İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
·    Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
(o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler
·     Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
·    Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
(ö) Arıcılık Yapanlar
·    Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
·    Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
·    2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
·    Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
·    Oda kayıt belgesi.
(p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler
·    İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·    Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·    Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·    Oda kayıt belgesi,
·    İş sahibinin yazılı müracaatı,
·    Depo izin belgesi fotokopisi,
·    Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
(r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
·   Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
(s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar
·   İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·    Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·    Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·    Oda kayıt belgesi,
·    Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
(ş) Avukatlar:
·    Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
Noterler:
·   Noterlik görev belgesi,
·   Vergi dairesi yazısı,
·   Oda kayıt belgesi.
(t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri
·   Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
·   Görevle ilgili seçim tutanağı.
(u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar
·   Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
·   İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.
(ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar
·   Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
·   İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.

Satıcılık (Bayilik) Belgesi: 

Aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat eder.
   1- İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
   2- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
   3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, (Dilekçe İçinde)
   4- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
   5- T.C. Kimlik Numarası beyanı, (Dilekçe İçinde)
   6- İki adet fotoğraf.
         
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi:
 
Aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat eder.
 
İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin; 
          1- T.C. Kimlik Numarası beyanı(Dilekçe içinde),
          2- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı(Dilekçe içinde),
          3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
          4- İki adet fotoğraf.
          5-Harç (Ruhsat türüne göre vergi dairesine veya vergi tahsiline yetkili bankalara yatırınız)
           6- 6136 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının 1, 2, 3, 4 numaralı alt bentlerinde sayılanlar ile 91/1779 sayılı yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında 1.000 TL' nı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
  
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (YENİLEME):
 
          Ruhsatnamenin yenilenmesi için 5 yıllık yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödendiğine ilişkin belge ile aşağıdaki beyan ve belgeleri ekleyerek valiliğe müracaat eder.
          1- Dilekçe         
          2- T.C. Kimlik Numarası beyanı(Dilekçe içinde),
          3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı(Dilekçe içinde),
          4- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
          5- Üç adet fotoğraf.
           6- Harç (Ruhsat türüne göre vergi dairesine veya vergi tahsiline yetkili bankalara yatırınız)
          7- 6136 sayılı Kanunun 7.maddesinin 1. fıkrasının 1, 2, 2, 4 numaralı alt bentlerinde sayılanlar ile 91/1779 sayılı yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamınd1.000 TL' nı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
 
Yivsiz Tüfek Satın Almak İçin
      1- Valilik Makamından havaleli dilekçe
(Dilekçeye silah ruhsatı almanıza engel halinizin bulunup-bulunmadığını, TC Kimlik Numara ve varsa size geri dönüş için telefon numaranızı yazınız).
      2- Fotoğraf (talep edilen satın alma belgesi kadar)
 Ses Ve Gaz Fişeği Atan Silah Ruhsatı Almak İçin
      1-  Valilik Makamından havaleli dilekçe
(Dilekçeye silah ruhsatı almanıza engel halinizin bulunup-bulunmadığını, TC Kimlik Numara ve varsa size geri dönüş için telefon numaranızı yazınız).
     2-  Adli Sicil-Arşiv Kaydı.
     3-  Satın alınan ses ve gaz silahına ait fatura.
     4-  Ses ve gaz silahı.
 Mermi Satın Almak İçin
1- Valilik Makamından havaleli dilekçe 
 
Yivsiz Tüfek Devri İçin
      1-Valilik Makamından havaleli dilekçe (karşılıklı) 
Fabrika Veya İmalathane Kurmak İsteyenler
Kuruluş İzni İçin
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile müracaat eder.
1- Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi,
2- Şirket ise son tadilleri kapsayacak şekilde firma ana sözleşmesi,
3- İmalat konusu ve türü ile tasarlanan kapasite miktarı,
4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,
5- Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde yetkili makamlarca onaylanmış 1/1000 ölçekli genel yerleşim planı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, dosyalardan iki adedi kuruluş izni için uygunluk yazısı ekinde firmaya gönderilir.
Firma bu dosyalara, teknik sorumluluğu üstlenecek mühendisin diploma ve oda kayıt belgesini de ekleyerek İçişleri Bakanlığına müracaat eder. Teknik sorumlunun makine mühendisi olma şartı aranır. Bir teknik sorumlu mühendis, yalnızca bir ikamet adresi geçerli olmak şartıyla ikamet etmiş olduğu il sınırları içerisinde en fazla 20 firmanın teknik sorumluluğunu üstlenebilir.
 
Faaliyet İzni İçin
Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını imal etmek isteyen firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak zorundadır. Faaliyet izni almak isteyen firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile müracaat eder.
          1- Kuruluş izin belgesi,
          2- Kapasite raporu,
          3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı,
          4- Sanayi sicil belgesi,
          5- İş akım şeması ve proses açıklama bilgileri,
          6- Üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmış olarak listesi.
          a) Müessese bünyesinde yapılacaklar,
          b) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler,
          c) Komple satın alınacaklar,
          d) İthal edilecekler,
          7- Çalıştırılacak personel sayısının, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi  olarak dökümü,
          8- Marka tescil belgesi,
          9- TSE Standart Uygunluk Belgesi.
          Bu bilgi ve belgeleri içeren dosyaların iki sureti, uygun görüldüğü takdirde faaliyet izni için uygunluk yazısı ekinde firmaya gönderilir.
          Firma bu dosyalara;
          1- Üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi,
          2- Üretilecek mamulün ve parçalarının teknik resimlerini,
          3- Her tip ve modelden birer adet numune,
          ekleyerek İçişleri Bakanlığına müracaat eder. İçişleri Bakanlığının inceleme ve değerlendirmesi sonucunda uygun görülmesi halinde firmaya Faaliyet İzin Belgesi verilir. Numuneler ile bunlara ait düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.
          Sonradan değişik tip ve modelde üretim yapılması halinde,
          1- TSE standart uygunluk belgesi,
          2- Üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi,
    3-Üretilecek mamulün ve parçalarının birinci fıkranın (6) numaralı bendinde yer alan sınıflandırılmış listesi,
          4- Üretilecek mamulün ve parçalarının teknik resimleri,
          5- Her tip ve modelden birer numune,
          içeren iki suret dosya ile İçişleri Bakanlığına müracaat edilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni tip ve modelleri içeren Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Numuneler ile bunlar için düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi Başvurusunda İstenecek Belgeler
87/12028 karar sayılı Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddeleri satın almak ve kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; ikametgâhlarını, patlayıcı maddeyi hangi işte ve nerede kullanacaklarını bildiren ve aşağıdaki belgeleri ekledikleri bir dilekçeyle Tüzüğün 118. maddesi gereği patlayıcı maddelerin kullanılacağı yerin Valiliğine başvurarak Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi almak zorundadırlar.
1-Depolama izin belgesi örneği
2-Depo denetleme formu
3-Depo tespit tutanağı
4-İhtiyaç raporu
5-Temsile yetkili kişi taahhütnamesi
6-Ateşleyici yeterlilik belgesi
7-Ateşleyici taahhütnamesi
8-Nakilci Güvenlik Belgesi 
9-Nakilci vekâletnamesi
10-Nakilci taahhütnamesi
11-İşe dair belge (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca (MİGEM/Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vb.) verilmiş maden ruhsatı, tapu senedi, baraj, HES, yol inşaatı gibi işlerin talep sahibine verildiğine dair yapılacak işin başlama ve bitiş tarihlerini belirten resmi belgelerdir)
12-Depo muvafakatnamesi (İzin belgesi talebinde bulunanın, patlayıcı maddelerini başkasına ait patlayıcı madde deposunda muhafaza etmek istemesi durumunda, depo sahibinden alınacak, süre ve miktarın belirtildiği noter tasdikli muvafakatname olacaktır)
13-Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
14-Ticaret sicil gazetesi veya oda sicil kayıt sureti (Talep dosyasında bulunan bütün evrak, ticaret sicil gazetesi veya oda sicil kayıt suretinde belirtilen ad ve unvan bilgilerine uygun olacaktır)
 
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesinin Yenilenmesi
1-Depo tespit tutanağı
2-Eski izin belgesinin aslı
3-Bildirim
4-Ek İhtiyaç Talebi (Şerhin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçeyle Valiliğe başvurulması yeterlidir: İzin belgesi aslı, Verilen izin belgesi ile alınan veya alınacak olan miktar dışında patlayıcı madde ihtiyacının olduğu ve miktarının belirtildiği ek ihtiyaç raporu ve Depo tespit tutanağı)
 
PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ İŞLEMLERİ
Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeleri kullanacak olanlar, yapılacak olan sınavlarda başarılı olarak Ateşleyici Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.
Sınavlara Başvuranlarda Aranacak Şartlar
Adaylar ikamet ettikleri yerin İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne aşağıda sayılan belgeler ile başvuracaklardır:
1-Kimlik belgesi fotokopisi,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
3-Öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı örneği,
4-Yeterlilik Belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu.
Ateşleyici Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi
Yenileme işlemleri için başvuru esnasında adayların süresi biten yeterlilik belgesinin aslını getirmeleri gerekmektedir.
            Yapılacak tahkikata göre Tüzük’ün Ek 1. Maddesinde belirtilen şartları taşıyanların ve yenilenmesinde bir sakınca bulunmayanların belgeleri yenilenecektir.
Belge süresinin bitiminden itibaren en geç (2) yıl içerisinde gerekli başvuruyu yapmamış olan şahısların (2) yıllık süre geçtikten sonra süresi biten Ateşleyici Yeterlilik Belgelerini yeniletme talebinde bulunmaları halinde, Yönetmelik hükümlerine göre sınav için yeniden başvurarak, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutularak, bu sınavlarda başarılı olmaları halinde kendilerine yeni Ateşleyici Yeterlilik Belgesi düzenlenebilecektir.