Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

cocuk

Giriş
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  

           Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, suça maruz kalan, kimliği tespit edilemeyen çocukların, ailelerine veya ilgili bir kurum yada kuruluşa teslim edilinceye kadar geçici olarak yemek, bakım, temizlik, oyun gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan birim.

Amacı: Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülecek hizmetleri düzenlemektir.
Hukuki Dayanağı: 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Çocuk Polisi Kimdir? Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda, 0-18 yaş grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda hizmet içi eğitim almış, sivil istihkak alan emniyet hizmetleri sınıfı personelini ve hizmet branşını,
Çocuk Kimdir? Kanuna göre erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuktur.
Çocuk Polisinin Görevleri:
a) Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili işlemleri yürütmek,
b) Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukla ilgili olarak, ilgili Cumhuriyet Savcısının emirleri doğrultusunda suçun iz, eser, emare ve delillerini toplamak, ilk işlemleri yapmak ve olayın gelişimine göre diğer birimlerle koordineli çalışmak,
c) Ailesine veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken, hakkında ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan veya gözaltında tutulan çocuğun ailesine, ilgili kuruma veya adli mercilere teslimine kadar muhafaza etmek, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,
d) Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütmek,
e) Suç işlemiş veya suça yönelmiş çocuklar ile korunmaya muhtaç çocukları suça iten etkenlerin tespiti için sosyal çalışmacı tarafından araştırma yapılmasını sağlamak,
f) Çocuk bakım ünitesi kurulmasını önermek ve işletilmesini sağlamak,
g) Nakil giderleri ile muhafaza altındaki veya gözaltındaki çocuğun zorunlu ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerinden karşılanmasını teklif etmek,
h) Nezarethanelerin standartlara uygunluğunu sağlamak,
ı) Bu Yönetmelik ve 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne ekli formların her çocuk için doldurulmasını sağlamak,
Korunmaya ve Yardıma Muhtaç Çocuklar:
Çocuk polisi, mevzuatın verdiği yetkiye göre; korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, suç işleme eğiliminde olan, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, kendini ifade edemeyen, kimliği tespit edilemeyen, buluntu, mülteci ve refakatsiz çocukların;
a) Kimlik tespitini yapmak,
b) Muhafazasını sağlamak,
c) Kanuni mümessillerini araştırmak,
d) Haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini yapmak ile görevlidir.
Mağdur Çocuklar:
Suçun mağduru küçükse, bunlara karşı işlenen meşhut suçlarda, kovuşturulması suçtan zarar gören kimsenin şikayetine bağlı olan fiillerde şüphelinin yakalanması ve soruşturma yapılması için şikayete gerek yoktur.
Mağdur çocukla yapılacak görüşmeler sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilir, ayrıca sosyal inceleme raporu hazırlanır.
Suça maruz kalan çocuğun kimliği gizli tutulur.
Çocuk polisi ayrıca çocuğun suça maruz kalmaması için;
a) Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus ve umuma açık yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek,
b) Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendilerine satılıp satılmadığını araştırmak,
c) Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere girip girmediklerini araştırmak,
d) Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirmek,
Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuklar:
Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların hazırlık soruşturması 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun, 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Sosyal Hizmet Büro Amirliği:
a) Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, buluntu, evden veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz ve hakkında ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan çocuğun, kanuni mümessiline veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesine kadar çocuk bakım ünitesinde muhafazasını sağlamak,
b) Sosyal inceleme raporu hazırlamak,
c) Sosyal inceleme raporuna göre kanuni mümessillerine teslim edilmesi gerekenleri kanuni mümessillerine, kanuni mümessile teslim edilemeyenleri sosyal inceleme raporu ile birlikte İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek,
d) Sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ana-baba, vasi veya çocuktan hukuken sorumlu olan diğer kişiler hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,
e) Öğretmenler ve aileler ile okullar, sosyal hizmet ve sağlık hizmetleri yürüten kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,
f) Kanuni mümessiline teslim edilen veya suç işleyen çocuğun kanuni mümessiline rehberlik hizmetlerinde bulunmak,
g) Şube/Büroda işlemleri sürdürülen çocuğun boş zamanının değerlendirilmesi için sosyal, kültürel ve eğitici nitelikte faaliyetler yapmak,
h) Muhafaza altındaki çocuğun, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,
ı) Geçici barınma ünitesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
i) Yürütülen bir görev nedeni ile çalışan çocukların işyeri şartları yada işverenden kaynaklanan ihmal ve istismar ortaya çıktığında Bölge Çalışma Müdürlüğüne bilgi vermek,
Suç Önleme Büro Amirliği:
a) Korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, bulunan, evden veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan ve oturduğu yeri haber vermekten aciz çocukların kimlik tespitlerini yapmak, kanuni mümessillerini araştırmak ve işlemleri yürütmek,
b) Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yapmak,
c) Motorize ve yaya devriyeler ile genel kontroller yapmak,
d) Örgün ve yaygın eğitim-öğretim kuruluşlarının ve eğlence ve sosyal merkezlerin bulunduğu bölgelerde çocuklarla ilgili olarak önleyici ve koruyucu devriye hizmeti yapmak,
e) Çocukların içki satışı yapılan bar, kafeşantan ve meyhane gibi yerler ile çocukların girmesi mülki amirler tarafından yasaklanan kahvehane, kıraathane, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları gibi açılması izne bağlı yerlere alınıp alınmadıklarını veya buralarda çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek,
f) Eğitici veya özel mahiyette olan sinema ve tiyatrolara gündüz, altı yaşından büyük olanların getirilmesi istisna olmak üzere, on iki yaşından aşağı çocukların yalnız başlarına sinema, tiyatro ve dans salonu gibi yerlere alınıp alınmadığını kontrol etmek,
g) Belgeli turizm işletmeleri hariç olmak üzere; on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında veli veya vasileri olsa dahi içkili yerlere kabul edilip edilmediği; on sekiz yaşından küçüklere her nevi ispirtolu içki verilip verilmediğini kontrol etmek,
   h) Çocuklara ispirtolu içki, tütün mamulü, pornografik malzeme, müstehcen yayın,  
   uyuşturucu, uçucu ve psikotrop maddelerin satılıp satılmadığını ve kullandırılıp kullandırılmadığını
   kontrol etmek,
    ı) Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve kişiler hakkında işlem yapılmak üzere ilgili
   birimlere bilgi vermek,
i) Çocuğun cinsel faaliyet için kandırılması veya zorlanmasını, fuhuş veya pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önleyici çalışmalar yapmak,
j) Uçucu, uyuşturucu ve psikotrop madde kullanan veya kullandığından şüphe edilen çocuğu sağlık kuruluşu veya rehabilitasyon merkezine teslim etmek, çocuğun korunmasının sağlanması için konu hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,
k) Okullarda risk gruplarını tespit etmek, bu gruba giren öğrencilerin iyileştirilmesi ve tedbir alınması için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, okul idareleri, rehber öğretmenler ve aileler ile ortak çalışmalar yapmak,
l) Zorunlu temel eğitim çağında olduğu halde okula gitmediği/devam etmediği tespit edilen öğrenciler hakkında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi vermek, talep edilmesi halinde yardımcı olmak,
m) Hakkında ıslah veya tedavi tedbiri alınan çocukları mahkeme kararında belirtilen kuruluşa veya kişilere teslim etmek ile görevlidir.
Kayıp Çocuklar Büro Amirliği:
Evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, bulunan, sokakta yaşayan, kaybolduğu yakınları ve kurumu tarafından haber verilen çocukların;
a) Defter, form, bilgisayar gibi kayıtları tutmak,
b) Fotoğraf albümünü hazırlamak,
c) Ülke genelinde arattırılmasını sağlamak,
d) Bulunan çocukların kayıp olarak arananlardan olup olmadıklarının tespitini yapmak,
e) Kimliği belirsiz buluntu çocuk cesedi bilgilerinin kayıp çocuk müracaatları ile irtibatını sağlayarak kayıp çocukların bu yönde araştırılmasını sağlamak,
f) Sosyal inceleme raporu hazırlatmak, evden kaçma nedeninin aile ve yakınlarının tutumlarından kaynaklandığının anlaşılması halinde, durumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,
g) Buluntu bebeği buluntu tutanağı ile birlikte derhal İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek,
h) Kayıp ve buluntu çocuk istatistiği hazırlamak,
Adli İşlemler Büro Amirliği:
Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuklar hakkında;
a) Form doldurmak ve kimlik tespiti yapmak,
b) Suç tespiti yapmak, suçun iz, eser, emare ve delillerinin ilgili teknik birim tarafından toplamasını sağlamak, olayla ilgili olarak derhal Cumhuriyet Savcısına bilgi vermek,
c) Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe nedeniyle yakalanan çocuğa kanuni haklarını anlatmak ve ayrıca çocuğun istediği yakınına bildirmek, çocuğun ailesi tarafından müdafi tayin edilmemesi halinde baroya haber vermek ve müdafi tayin edilmesini sağlamak,
d) Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltında tutulması istenen çocuğun barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,
e) Suç soruşturmasında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yapılması gereken işlemleri yerine getirmek,
f) Çocukla yapılacak ilk görüşmenin sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak,
g) Kullanılan dili anlamayan ve/veya konuşamayan çocuğu tercüman yardımından yararlandırmak,
h) Irza geçme, ırza tasaddi gibi suçlarda hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcısının yazılı izni ile, evlenme vaadi ile kızlık bozma suçunda da Cumhuriyet Savcısının yazılı izni ile tıbbi muayene yapılması için çocuğu sağlık kuruluşuna sevk etmek,
ı) Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesini sağlamak,
i) Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuk ve suç işlemeyi alışkanlık haline getiren çocuk hakkında suçun nevileri ve sebeplerini içeren dosya hazırlamak,
j) Suçtan zarar gören kimsenin şikayetine bağlı olan; müessir fiil, adi tehdit, mesken masuniyetini ihlal, söz atmak, kadınlara ait yerlere girmek, evlenmek vaadi ile kızlık bozmak, hakaret, sövme, başkasının hayvanını sebepsiz öldürme gibi takibi şikayete bağlı suçların çocuklar aleyhine işlenmesi durumunda mağdur olan çocuğun veya velisinin veya vasisinin şikayetini beklemeksizin hazırlık soruşturması başlatmak,
k) Kanunen bir seneden fazla hapis cezası veya daha ağır bir cezayı gerektiren bir cürüm işlediği iddia edilen, ancak kanunen kendisi hakkında suç soruşturması yapılamayacak olan on bir yaşını doldurmamış çocuklar ile on beş yaşını bitirmemiş sağır ve dilsizler hakkında mahkeme tarafından tedbir kararı alınmasına esas olmak üzere sadece kimlik ve suç tespiti yaparak Cumhuriyet savcılığına bildirmek,
l) Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve velayet hakkını kötüye kullanan ana-baba, vasi veya çocuktan hukuken sorumlu olan diğer kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek ile görevlidir.
Basın önüne çıkartılmasına, yer gösterme gibi soruşturmaya ilişkin işlemlerin basın önünde veya iştirakiyle yapılmasına, basınla sorulu-cevaplı görüştürülmelerine, görüntülerinin alınmasına, teşhir edilmelerine, evrakının yayımlanmasına imkan ve sebebiyet verilmez, bunun için gereken tedbirler alınır. Basına, bilgi işlem araçlarından yayın yapan kuruluşlara, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verilemez.
Çocuk biriminin faaliyetleri ile ilgili bilgiler ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 inci maddesine uygun olarak İçişleri Bakanı veya vali tarafından yetkilendirilen bir görevli tarafından basın açıklaması veya basın bildirisi ile kamuoyuna duyurulur.
Hizmet içi Eğitim ve Branşlaşma:
Çocuk polisi birimlerinde çalıştırılacak personelde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara sahip olmak,
b) Gönüllü olmak,
c) Etkili ve güzel konuşmak,
d) Güvenilir olmak,
e) Ekip içinde çalışma yeteneğine sahip olmak,
f) İkna, iletişim, karar verme yeteneğine sahip olmak,
g) Bilgisayar yazılım programları kullanımına sahip olmak,
h) Öğrenme ve öğretme yeteneğine sahip olmak.
Belirtilen niteliklere haiz olanlar arasından seçilen personel, hizmet içi temel eğitime alınır. Hizmet içi temel eğitimini başarı ile tamamlayanlar, çocuk polisi branşında istihdam edilirler.
Çocuk Şube Müdürlüğümüz 08.00-01.00 saatleri arasında görev yapan bir motorize ekip tarafından çocukların girmesi kanunlarca yasaklanan kahvehane, kıraathane, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler gibi açılması izne bağlı yerler ile örgün ve yaygın eğitim-öğretim kuruluşlarının, eğlence ve sosyal merkezlerin bulunduğu bölgelerde çocuklarla ilgili olarak önleyici ve koruyucu devriye hizmeti yapmaktadır.
        Ekip, Eğitim-Öğretim yılının başlangıcından bitişine kadar okul çevresinde öğrenci olmadığı halde bekleyen, öğrencileri rahatsız eden, söz ve hareketle sarkıntılık eden şahıslar ile dilencileri okul önlerinden uzaklaştırarak gerektiğinde incelenmek üzere Polis Merkezlerine götürmektedir.
         Okul çevrelerinde ideolojik amaçlı veya müstehcen yayın satılması, sözlü propaganda yapılması, bildiri dağıtılması, öğrencilerin uyuşturucu maddeye alıştırılması, okul önlerinden ve çevrelerinden uzak tutulması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
         İlimizde bulunan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurdu ve diğer illerde bulunan Yetiştirme Yurtlarından kaçan çocuklar hakkında gerekli çalışmalar yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmış ve halen koordineli bir şekilde çalışmalara  devam edilmektedir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
         Türkiye’de çocuklar için İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Çocuk Şube Müdürlüğü uygulaması dünyada ilk ve tek olduğunu, Çocuk suçlarında ki en yüksek payı %75 ile Hırsızlık suçunun oluşturduğu,15-17 yaş grubunun çocuk suçlarında %54 ile en yüksek grubu oluşturduğunu, Öğrenciye fiziksel zarar veren öğretmene disiplin cezası verildiğini, cinsel tacizde bulunan öğretmenin ise meslekten ihraç edildiğini,
Büyüklere Tavsiyeler:
*Çocuklarınızı öncelikle Milli ve Ahlaki değerlere göre yetiştiriniz.
*POLİS kelimesini asla korkutmak amacı ile kullanmayınız.
*Çocuklarınızın, sizlere her konuda güvenmelerini ve tüm sorunlarını sizlerle konuşabilmelerini sağlamaya çalışınız.
*Çocuklarınızın evden, çıktıktan sonra nerelere gittiğini ve kimlerle oynadığını bilmelisiniz.
*Çocuklarınızın, belli saatte evde olmalarını takip etmelisiniz.
*Çocuklarınızı ilgilendiren her türlü tehlikeler hakkında onları bilgilendirmeli ve uyarmalısınız.
*Aile bütçesine katkıda bulunması amacı ile tehlikelere açık olan sokaklarda çocuklarınızı çalıştırmayınız.
*Hiçbir zaman çocuğunuzu ”sevgisizlik” ile cezalandırmayınız.
*Sokak çocuklarını birer hırsız olarak düşünmeyiniz.
*Çocuğunuza hayatı bir reçete gibi sunmaya çalışmayınız.
*Çocuğunuza korku veya korkutmaya dayalı bir disiplin uygulamayınız.
*Çocuğunuza “sana güveniyorum, elinden geleni yapacağına inanıyorum” mesajını veriniz.
*Onların zeka düzeyini küçümsemeyiniz.
 Polis abla ve ağabeylerden çocuklara öğütler:
*Tanımadığınız kişilerden para ve hediye almamalısınız.
*Yabancı kişilerle herhangi bir yere gitmemelisiniz.
*Yardım talebinde bulunan yabancılara yardımcı olurken dikkatli olmalısınız.
*Evde yalnız kaldığınızda tanımadığınız kişilere kapıyı açmamalısınız.
*Telefonda yabancı kişilere bilgi vermemelisiniz.
*Issız parklar, yollar ve yerlerden uzak durmalısınız.
*Toplu olarak oynayan çocuklardan ayrılmamalı ve tek başına oynamamalısınız.
*Takip edildiğinizi hissettiğinizde büyüklerden yardım istemeli ve bu durumda ıssız yerlere değil de kalabalığa doğru gitmelisiniz.
*Tehlikede olduğunuzda bağırıp kaçmalı ve kendinizi müdafaa etmelisiniz.
*Size zarar vermek isteyen kişilere iyi bakıp, onları teşhis edip ve araçlarının plakasını almalısınız.
*Kendinize veya arkadaşınıza bir şey yapıldığında derhal ailenize veya polise haber vermelisiniz.
TOPLUMDAN BEKLENTİLERİMİZ:
*Çocuk Şubesi ile iletişim içerisinde olmak,
*Çocuklara acıma duygusu ile yaklaşmamak,
*Sokakta çalışan çocuktan alışveriş yapmamak,
*Çocuklara karşı yardım etmek istediklerinde Çocuk Polisi kanalı ile yapmak, 
        
        Başka hiçbir ülkede olmayan, Çocuk Şube Müdürlükleri teşkilatlanmasına 2001 yılında başlamış ilimizde de 13.11.2001 yılında da Valilik Makamının olur’ları ile 01.01.2002 yılında faaliyete geçmiştir 

 

 

Microsoft Silverlight'ı EdininClip